فیلم‌های آموزشی

فیلم یک: تمرین کشش سینه

در .

فیلم دو: تمرین کشش پشت و زیربغل

در .

فیلم سه: تمرین کشش دست

در .