انواع دیستروفی عضلانی

بيماری ميوتوبولار ميوپاتي (MTM)

در .

بيماری ميوتوبولار ميوپاتي  Myotubular Myopathy يك بيماري عضلاني است كه به صورت اتوزوم غالب و مغلوب و وابسته به جنس (X-linked)   از نسلي به نسل ديگر به ارث مي رسد و همچنين فرمي از بيماري كه از نظر ژنتيكي انتقال آن مشخص نمي باشد وجود دارد كه اين فرم خفيف ، نوع وابسته به جنس بيماري مي باشد.

اسپينال ماسكولار اتروفي (SMA)

در .

اسپينال ماسكولار اتروفي ( SMA)   يكي از شايع ترين بيماري هاي ژنتيكي بوده كه فراواني آن در جمعيت سفيدپوستان 1 در 6000  بچه تازه متولد شده مي باشد .

بيماری ديستروفی عضلانی مادرزادی (CMD)

در .

ديستروفی عضلانی مادرزادی از نظر ژنتيکی هتروژن بوده و به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می رسد و فراوانی آن 1 در 10000 تولد زنده می باشد .اين بيماری عضلات نوزاد را سخت گرفتار می کند و در بعضی نوزادان به اعصاب و مغز صدمه می زند .در اين بيماری مفاصل از شکل طبيعي خارج می شود و عضلات ضعيف می گردد.

بيماری Dilated Cardiomyopathy

در .

بيماری(DCM) یا Dilated Cardiomyopathy  كه همراه با نازك شدن ديواره بطنها و كم شدن قدرت انقباض عضله قلب مي باشد بيماري معلول و ناتوان كننده اي است.