انواع دیستروفی عضلانی

بيماري بكر ماسكولار ديستروفی (BMD)

در .

بكر ماسكولار ديستروفي همانند بيماري DMD  بوده ولي از نظر باليني به شدت و سختي دوشن ماسكولار ديستروفي نمي باشد و احتمال مي رود كه طول عمر بيماران BMD  هم طبيعي باشد .

ديستروفی عضلانی Limb Girdle

در .

اين بيماری از نظر ژنتيکی هتروژنی بوده و علايم بالينی بيماری شامل ضعف اوليه عضلات لگن و شانه می باشد و به دنبال آن عضلات قسمت پروکسيمال دست و پا نيز درگير می شود .

بيماري ميوتونيك ديستروفي (MD)

در .

شايعترين فرم ديستروفي عضلاني بوده و فراواني آن 1 در 8000 نفر مي باشد. بيماري به طور پيش رونده باعث ضعف ماهيچه ها بويژه در صورت ، جناغ و انتهاي دست و پا مي شود.